DIŞ TİCARET VE OPERASYON UZMANLIĞI PROGRAMI
(www.hareketegec.com İşbirliği ile)

Yer
: Titanic City Hotel Taksim, İstanbul
Başlama Tarihi
: 14.11.2020
Bitiş Tarihi
: 06.12.2020
Süre
: 08 Gün - 56 Saat


Ayrıntılı Bilgi

Dış Ticaretin / Uluslararası Ticaretin Değişen Yüzü
Dış Ticarette 2023 Senaryoları
Dış Ticarette / Uluslararası Ticarette Temel Esaslar

 • Uluslararası Ticarette Temel Kavramlar ve Taraflar
 • Uluslararası Ticaretin Gümrük, Banka, Firmalar Boyutundaki Analizi
 • Uluslararası Ticarette Küresel, Ulusal ve Sektörel Risklerin Önemi ve Yönetimi
 • Uluslararası Ticarete Yön Veren Kuruluşlar
 • Uluslararası Ticarette Sözleşmelerin Önemi
 • Sözleşme Analizi
 • Uluslararası Ticari Uyuşmazlıkların Sözleşmelerin Hazırlanması Safhasında Önlenmesi İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Uluslararası Ticari Uyuşmazlıkların Ulusal Mahkemelerde Çözümü
 • Uluslararası Ticari Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözümü
 • Uyuşmazlıkların Alternatif Yollardan Çözümü (ADR)

Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri, INCOTERMS 2000 ve 2010 Kıyaslamaları

 • ICC-Uluslararası Ticaret Odası INCOTERMS 2010 Bülteninin Tanıtılması
 • Teslim Şekilleri ( İthalatçı ve İhracatçı Sorumlulukları Açısından Analizi )
 • Taşımacılık ve Sigorta Uygulamaları (Sorumluluk) Açısından Analizi
 • Tarafların ( Taşıyan, Taşıtan, Sigorta  ) Sorumlulukları Açısından Risk Analizi
 • Sigorta Çeşitleri ( Dar Kapsamlı, Geniş Kapsamlı )
 • Teslim Şekillerinin İhracat – İthalat Maliyetleri Açısından Analiz
 • İç Nakliye, Navlun, Yükleme-Boşaltma Giderleri, Sertifikalama ve Gözetim Giderleri, Gümrükleme, Mevzuat, Sigorta, Elleçleme, Depolama, Gümrük Vergisi
 • Teslim Şekilleri ile İlgili Sorunlar ve Pratik Çözüm Yolları
 • Dokümantasyon Hataları
 • Doğru Nakliyeci Seçimi Kriterleri
 • Parsiyel Taşımacılıkta Hacim – Yük dengesi ve Lademetre Hesabı
 • Uygulama

Uluslararası Ödeme Şekilleri ve Risk Analizi

 • ICC Broşürleri Kapsamında Uluslararası Ödeme Şekillerinin Genel Tanımı
 • ICC’nin Uluslararası Ödeme Şekillerine Koyduğu Kurallara Genel Bakış
 • Şeytan Üçgeni: Sözleşme, Teslim Şekli, Ödeme Şekli Kombinasyonunda Taraflarca Masraf ve Risklerin Değerlendirilmesi
 • Vesaik Mukabili Ödeme, İthalatçı, İhracatçı ve Banka Açısından Önemi, Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 • Mal Mukabili Ödeme, İhracatçı Tarafından Risklerin Optimize Esilmesi  
 • Peşin Ödeme, Riskleri, Dikkat Edilmesi Gereken Konular, İthalatçı Açısından Risklerin Optimizasyonu
 • Teminat Mektupları, Uluslararası Garantiler, Kontur Garantiler, Riskleri ve Maliyetinin İncelenmesi
 • Uygulama

Uluslararası Ticarette Kullanılan Belgeler ve Analizleri

 • Dış Ticarette Belgelerin Önemi
 • Proforma Fatura, Çeki Listeleri  (Tanımı, İşlevi ve Örnek Çalışma)
 • Ticari Faturalar
 • Gümrük Faturası (Türkçe Fatura)
 • Diğer Faturalar ( Navlun, Konsolosluk Faturası. vb.)
 • Örnek Evrakların İncelenmesi
 • Uygulamalı Evrak Düzenleme Çalışmaları

Sevk Belgelerinin Uygulamalı Tanıtımı

 • Sevk Belgelerinin Hukuki Önemi ( Düzenleyen ve Düzenletenin Sorumlulukları )
 • Konşimento (B/ L) ve Çeşitleri
 • CMR Belgesi ve Diğer FIATA Karayolu Taşıma Belgeleri
 • AWB Havayolu Sevk Belgesi
 • CIM Demiryolu Sevk Belgesi

Dolaşım Belgeleri ve Malın Menşei Kavramı

 • Mal Menşeinin Tespit Esasları ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunların Analizi
 • Menşe Şahadetnamesi, ATR Belgesi, EUR1 ve FORM A, Taşıdığı Önem
 • Dış Ticarette Kullanılan Diğer Belgeler (Gözetim Belgesi, Ekspertiz Raporu, Sağlık Sertifikası, Ordino, Kontrol Belgesi, Kıymet Bildirim Formu vb.)

Akreditif

 • Akreditifli Bir İşlemde Sürecin İhracat, İthalat ve Bankalar Açısından İncelenmesi
 • Akreditif Şekilleri
 • Taahhütten Dönmeye Göre
 • Kullanım Sahalarına Göre
 • Ödeme Sorumluluğu Açısından
 • Ödeme Şekli Açısından
 • Limit Kullanımı Açısından
 • Kullanılış şekline Göre
 • Akreditif Metni Analizi ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (ICC 500 – UCP 600 – ISBP 681 Karşılaştırmalı)
 • Uygulamalı Akreditif Açılış İşlemi ( Amir Açısından Risk Analizi ve Akreditif Açma Formunun Doldurulması )
 • Örnek MT 700 Akreditif SWIFT Mesajı İncelenmesi

Rezerv Çalışmaları

 • Genel Anlamda rezerv ve ihracatçıya getirdiği riskler
 • Fatura, Konşimento, Taşıma Belgeleri, Dolaşım Belgeleri ve Sigorta Poliçeleri İle İlgili Rezerv Çalışmaları _ UCP 600 ve ISBP 681’e Göre

Türkiye’de Dış Ticareti Düzenleyen Mevzuat

 • Türkiye’de Dış Ticaretle İlgili Kurumlar, Kurullar ve İşlevleri
 • İhracat Mevzuatı ve İhracat İşlemlerinin Esasları
 • İhracat Mevzuatı,  İhracat Rejimi Karar ve Yönetmeliğinin Genel Esasları
 • Mevzuata Göre İhracat Şekilleri
 • Kayda Bağlı İhracat
 • Özelliği Olan İhracat - Özelliği Olmayan İhracat
 • E-Ticaret
 • İthalat Mevzuatı ve İthalat İşlemlerinin Esasları
 • İithalat Mevzuatı,  İthalat Rejimi Karar ve Yönetmeliğinin Genel Esasları
 • İthalatta Vergi Boyutu ve KDV Matrahı Hesaplanması
 • İthalatta Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu
 • Standardizasyon ve Denetleme Mevzuatı
 • İthalatta Gözetim ve Koruma Önlemleri Kotalar ve Tarife Kontenjanları
 • Kambiyo Mevzuatı ve Banka İşlemleri
 • Merkez Bankası ve Genelgelerinin Tanıtılması
 • DAB ve DSB Şekil ve İşlevleri
 • İhracat – İthalat İş Akışları ve Uygulamalar
 • KDV İstisnası ve İade İşlemlerine İlişkin Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar
 • 3065 Sayılı KDV Kanununun Dış Ticaret Işlemlerine Getirdiği Kurallar
 • KDV Tecil ve Terkin ve İade Süreci
 • Gümrük Mevzuatı, Gümrükleme İşlemleri 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Yönetmelik
 • Gümrük Birliği İle Gelen Rejim ve Uygulamalar
 • A.B. Gümrük Mevzuatı ve Gümrük Rejimleri
 • Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
 • Antrepo Rejimi
 • Transit Ticaret Rejimi
 • Geçici İthalat
 • Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
 • Dâhilde İşleme Rejimi
 • Hariçte İşleme Rejimi
 • Gümrük Cezaları ve İtirazları
 • Tasfiye İşlemleri
 • Serbest Bölgeler ve İthalat – İhracat İşlemleri
 • Türkiye’de Serbest Bölgelerin Önemi ve Avantajları
 • Son Yasal Düzenlemeye Göre Serbest Bölge Kullanımları
 • Serbest Bölgelerden İhracat ve İthalat İşlemlerinin Ana Hatlarıyla Açıklanması
 • Ön Statü Belgesi ve Serbest Bölge İşlem Formu Doldurma  Örnekleri  
 • Tek Tip Gümrük Beyannamesi Analizi ve Doldurma Esasları
 • İhracat İşlemi Açısından Gümrük Beyannamesi Doldurma Esasları
 • İthalat İşlemi Açısından Gümrük Beyannamesi Doldurma Esasları
 • Gümrük Rejimleri Açısından Beyannamelerin Kullanım Esasları

Dış Ticarette Teşvikler, Devlet Yardımları ve Eximbank İşlemleri

 • İhracata Yönelik Devlet Yardımları ( ARGE, Pazar Araştırması, Yurt Dışı Fuar, Mağaza, Eğitim vb )
 • Teşvikli İthalat – İhracat İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Eximbank Kredileri ve İhracat Sigortası

Dâhilde İşleme İzin Belgesi (Genel Tanıtım)

 • Askıya Alma Sistemi Kapsamında Dahilde İşleme İzin Belgesi ( Şartlı Muafiyet )
 • Geri Ödeme Sistemi Kapsamında Dahilde İşleme İzin Belgesi
 • Eşdeğer Eşya Kullanım Sistemi Kapsamında Dahilde İşleme İzin Belgesi
 • Elektronik Veri İşleme Yoluyla Müracaat ve Kapsama İşlemleri

Depolama Envanter Yönetimi Ve Dış Ticaret

 • Antrepo, Fiktif Depo, Serbest Bölge Kavramları
 • Özel Nitelikli Depolarda Malzeme Akış Süreci ve Zaman Etütleri
 • Serbest Bölge ve Antrepolarda Envanter Yönetimin Önemi ve Temel Prensipler
 • İthalatta Sipariş Yönetimi, Depo-Dış Ticaret Servisi ve Finansman Arasındaki Koordinasyon
 • Stok Kontrol ve İthal Maliyetleri Açısından Analiz

Ambalaj Etiketleme ve Dış Ticaret

 • İhracat Ürünlerinde Etiketlemenin Önemi
 • Çeki Listesi, Paket/Koli Listesi, Hazırlama Esasları ve Uygulama Esasları
 • Ürün- Ambalaj İlişkisi ve Gümrük Mevzuatı Açısından Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Elleçleme Kavramı ve Gümrük Mevzuatına Göre Elleçleme Kabul Edilen İşlemler
 • Transit Ticarette Etiketlemenin Önemi

Taşımacılık Lojistik ve Dış Ticaret

 • Nakliye Türleri
 • Nakliye Türünün Seçimindeki Kriterler (Ürün Çeşidi, Temrinler, Navlun vb.)
 • Nakliye Araçlarının ( Kamyon, Konteyner vb. ) Seçim Kriterleri

İhracat - İthalat Uygulamaları

 • Katılımcılar İthalat ve İhracat İşlemlerini Örnek Olaylar Üzerinden Belgeler doldurarak Bizzat Kendileri Gerçekleştireceklerdir.

Eğitim Tarihi ve Yeri:
14/ 15/ 21/ 22/ 28/ 29 Kasım - 5/ 6 Aralık 202 Cumartesi, Pazar 10:00 - 18:00
Titanic City Hotel Taksim, İstanbul

EĞİTMENLER:
ABDULHAMİT AKÇAY:

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü Mezunu olan AKÇAY, ICC (International Chamber of Commerce), IFS (International School of Finance) ve IFSA (International Financial Services Association) tarafından onaylı uluslararası Akreditif Uzmanlık belgesi ve CDCS (Certified  Documentary Credit Specialist) belgesine sahip olarak CDCS (Akreditif Uzmanı) unvanını taşımaktadır. Profesyonel iş hayatının yanı sıra bir çok yerli ve yabancı firmaya uluslararası pazarlama ve satış, lojistik, deniz taşımacılığı, iş yönetim sistemleri, deniz hukuku, kontrat yönetimi, risk yönetimi, emtia pazarları, akreditif ve vesaikli krediler, talep garantileri, harici ve kontrgarantiler, UCP600, ISPB 681, ISP98, URC 522, URR 725 URG 758, e-UCP, CISG (United Nations Convention On Contracts For International Sale Of Goods), uluslararası deniz sigortaları (Institute Cargo Clauses), nakliye sigortaları, Warsaw konvansiyonu, Dünya Ticaret anlaşması, Haque kuralları, Haque-visby kuralları, Hamburg konvansiyonu, Roterdam konvansiyonu, CMR anlaşması, Navlun sözleşmeleri ve charter sözleşmeleri, taşıma belgeleri, INCOTERMS 2000, INCOTERMS 2010, ICC NO 524 (ICC FORCE MAJEUR AND HARDSHIP CLAUSE 2003), Factoring ve Forfaiting, Gümrük kanunu, Kambiyo mevzuatı, teşvik mevzuatı, dış ticaret mevzuatı, KDV kanunu, Serbest bölge mevzuatı, uluslararası tahkim ve arbitrasyon kuralları uluslararası bankacılık ve bankalar arası işlemler ve maliyet yönetimi vs. konularında danışmanlık ve eğitim hizmeti veren AKÇAY, çimento, demir çelik, madencilik, inşaat, enerji, ağaç sektörlerinde çok uluslu firmaların uluslararası alım-satım süreçlerinde müzakereci olarak rol almaktadır.
Ekonomi Bakanlığı tarafından akredite eğitmenlerden olan AKÇAY, Dünyanın en geniş profesyonel danışmanlık organizasyonlarından Gerson lehrman Group Inc.'de komite üyesi olup, bilgi ve tecrübesini eğitmen ve danışman olarak Rönesans çatısı altında paylaşmaktadır.

CEYHUN YEŞİLŞERİT
1982 Yılında İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlayan YEŞİLŞERİT, daha sonra İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Uluslararası İşletmecilik ve İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nde İşletmecilik Uzmanlaşma programlarına katıldı.
Katılmış olduğu birçok yurtiçi ve yurtdışı eğitimler içerisinde Birleşmiş Milletlere bağlı Cenevre’de yer alan eğitim kuruluşu ITC'nin "Trade Tutor" Eğitimi ve Avusturya, Karl Heinz Sebastian okulunun geliştirdiği "Power Pricing" Eğitimi de bulunmaktadır.
1982 yılında başladığı profesyonel iş yaşamının bir bölümünü yurtdışında çalışarak geçirdi (Irak, Suudi Arabistan, ABD ve Rusya Federasyonu). 1996 Mart ayından 2009 Aralık ayına kadar 13 yıl uzun bir dönem Güney Avrupa Bölge İş Geliştirme Müdürlüğü de yaptığı Pipelife International Holding'in Türkiye'deki yatırımı olan Arılı Plastik A.Ş.de çalışmıştır. 2005-2006 dönemimde Pipelife Business School mezunu olarak yurtdışında ve yurtiçinde şirket içi eğitimlerde de eğitmen olarak görev almıştır.
ITC’nin Ulusal Danışmanı olarak Türk İhracatçılar Meclisi eğitimi projesi de dahil olmak üzere İGEME, İSO, Orta Anadolu İhracatçılar Birliği ve Ege İhracatçılar Birliğinin birçok eğitimlerinde eğitmen olarak görev aldı.
Konuk yazar olarak Haber Türk Gazetesi ve çeşitli dergilerde de Dış Ticaret, Satış, Eğitim ve Kariyer Planlama konularında yazıları yayınlanmıştır. Uzun yıllar çalıştığı şirketleri temsilen katıldığı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun çeşitli iş konseylerinde özellikle Bağımsız Devletler Topluluğu ile yapılan yurtiçi ve yurtdışı toplantılarında görev almıştır.
Uzun yıllardır İstanbul Ticaret Odası’nın başarısı uluslararası platformda ödül alınarak kanıtlanmış İhracata İlk Adım Projesi’nde İTO Danışmanı olarak görev yapmıştır. Şu anda 7. Etabı gerçekleştirilen programın 2009 yılında metodolojisini redakte etmiştir. Yine, İTO tarafından Türkiye’nin başarılı KOBİ’leri yarışmasında dallarında birinci seçilmiş şirketlerine “Pazarlama, Satış ve Yönetim Danışmanı” olarak danışmanlık ve eğitim hizmeti vermiştir.
2011 Yılı başından itibaren T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi” tebliği çerçevesinde “Uzman Eğitmen” olarak akredite edilmiştir. Bu kapsamda Antalya, Denizli, Mersin ve Gaziantep de “Dış Ticaret Yüksek Uzmanlaşma Programı” eğitmeni olarak görev yapmaktadır.
Birleşmiş Milletlere bağlı Cenevre’de yer alan eğitim kuruluşu ITC'nin "Trade Tutor" eğitimini alarak "BMS (İş Yönetim Sistemi)" öğretisi ve araçlarının kullanımı konusunda süregitmekte olan eğitimlerde görev almaya devam etmektedir.
YEŞİLŞERİT, “Dış Ticaret, Uluslararası Pazarlama Stratejileri, Kurumsallaşma” konularında Eğitmen/Danışman olarak bilgi ve deneyimleri Rönesans çatısı altında paylaşmaktadır.

Program Bedeli:
Program bedeli: 2.500,00 TL + KDV
Eğitim bedeline uygulama örnekleri ile birlikte ders kitapları, coffee-break ikramlar ve öğle yemeği dâhildir.

 • 2 kişi katılımlarda; % 5, 3 – 6 kişi katılımlarda ; % 10 indirim uygulanmaktadır.

Yayın
Katılımcılarımıza hem eğitimi takip edebilme, not alabilmek hem de ileride gözden geçirebilmeleri için Rönesans tarafından özel hazırlanmış kitaplar ve uygulama örnekleri verilecektir. Ayrıca www.ronesansakademi.com portalına kullanıcı adı: ad_soyad, şifre: xxx  yazarak girebilir ve eğitim süresince derslerin takip edilebildiği, sınıf içi mesajlaşmaların yapılabildiği sanal sınıf ortamından yararlanabilirler.Kayıt Formu

       

EĞİTİM KATALOĞU